Privacy statement

Green Multimedia waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Green Multimedia neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.
Om van de diensten van Green Multimedia gebruik te kunnen maken, verstrekt u uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement wordt u geïnformeerd over onder andere welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en welke rechten u hebt.
Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen.
Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt)

Green Multimedia verwerkt persoonsgegevens van:

 • Klanten van Green Multimedia;
 • Personen die op enige wijze contact opnemen met Green Multimedia;
 • Overige personen van wie Green Multimedia de persoonsgegevens verwerkt;
 • Ontvangers van de nieuwsbrief;
 • Gebruikers van het contactformulier op de website van Green Multimedia;
 • Bezoekers van de website van Green Multimedia;

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Green Multimedia verwerkt de persoonsgegevens die, in verband met (een van) de in dit privacy statement genoemde verwerkingsdoeleinden, (in)direct aan haar zijn verstrekt. Het gaat onder andere om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

Rechtsgrond van de verwerking
Uw persoonsgegevens mogen worden verwerkt op grond van één of meerdere van de hieronder genoemde redenen:

 • Green Multimedia heeft toestemming van u ontvangen voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Green Multimedia;
 • Green Multimedia heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Green Multimedia heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld bestaande uit het versturen van digitale nieuwsbrieven).

Doeleinden van de verwerking
Green Multimedia kan uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden verwerken:

 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het uitvoeren van de tussen u en Green Multimedia gesloten overeenkomst;
 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact

Indien u uw persoonsgegevens niet aan Green Multimedia verstrekt, kan zij haar diensten niet voor u uitvoeren.

Afhankelijk van het oorspronkelijke doel waarvoor uw persoonsgegevens door Green Multimedia worden verwerkt, kan Green Multimedia uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker
Green Multimedia kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een (verwerkers)overeenkomst tussen Green Multimedia en de verwerker daartoe is in dat geval verplicht. Green Multimedia zal ervoor zorgdragen dat deze (verwerkers)overeenkomst wordt gesloten en aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten voldoet.

Ontvangers persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen Green Multimedia gedeeld worden. Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege (een van) de andere verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement genoemd staan.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Green Multimedia zolang deze nog nodig zijn voor de uitvoering van de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden bewaard.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en in de informatie in dit privacy statement te verkrijgen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke aan u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Door middel van onder andere een aanvullende verklaring kunt u de onvolledige persoonsgegevens volledig maken, waarbij de doeleinden zoals opgenomen in dit privacy statement in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Green Multimedia uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan alleen nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het maken van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt op grond van het gerechtvaardigd belang van Green Multimedia, hebt u te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerkt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden van Green Multimedia die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden.

Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgezonden.
Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging indienen of wilt u bezwaar maken? Hiervoor kunt u zich richten tot Green Multimedia via e-mailadres info@greenmultimedia.nl.

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Green Multimedia via e-mailadres info@greenmultimedia.nl.

Indienen klacht
Hebt u een klacht? U hebt het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de behandeling van klachten over de naleving van de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Green Multimedia kan en mag dit privacy statement wijzigen. Dit privacy statement kan onder andere gewijzigd worden in het geval dat de wet- en regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt dit privacy statement op de website van Green Multimedia raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Persoonsgegevens van de bezoekers van deze website kunnen daarmee worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van analytische cookies. Met analytische cookies kan het gebruik van de website worden gemeten en/of het gebruiksgemak worden vergroot. U wordt afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies indien Green Multimedia daartoe wettelijke verplicht is dan wel wordt voor het gebruik van cookies om uw toestemming gevraagd.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Green Multimedia. U kunt Green Multimedia bereiken via e-mailadres info@greenmultimedia.nl of via telefoonnummer 023 – 52 99 111. 

Snel contact